O tancích

Seznam názvů řeckých tanců, které se tančily na našich kurzech:

 • Syrtos – sirto – Patří k nejrozšířenějším tancům v celém Řecku. Je to původem tanec ostrovní, který se vyskytuje v řadě variant. V tanečním řetězu udržují jednotliví tanečníci základní kroky a vůdce, tedy první ze řetězu, pak má možnost improvizace, přidání dalších tanečních prvků typu otoček, výskoků, poskoků atd. Na kurzech se učí také varianta se zášlapami.
  → Např. píseň Maria Me Ta Kitrina z CD V rytmu řeckého tance
  → Učí se v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Chassapikos, sirtaki (stejné pojmenování tance se stejným rytmem) – Nejslavnější řecký tanec, který znají lidé snad na celém světě, vlastně v řecké taneční tradici vůbec neexistuje. Vychází z tance chassapiko a byl v r. 1964 vytvořen pro film „Řek Zorba“ na hudbu Mikise Theodorakise. (I když podle jiné teorie jde o prastarý lidový tanec, který má mnoho variant, ale proslavil ho právě až tento film.) Ať už je ale původ tance jakýkoliv, díky krásným melodiím, které ho doprovázejí, získal nesmírnou oblibu a dnes se tančí v různých variantách nejen po celém Řecku, ale i ve světě. I naše česká podoba tohoto tance má několik verzí. Vzhledem k dost složitým krokovým variacím patří sirtaki k náročnějším tancům, ale zato k těm nejoblíbenějším. Na kurzech se učí také kroky s otočkami a osmičkami tak, aby si tanečníci mohli vyzkoušet variantu tancovanou v několika řadách.
  → Např. píseň Bílá skála z CD Ať se múzy poperou
  → Učí se v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Chassaposervikos – Nejjednodušší tanec se složitým názvem, s kterým je možné se setkat v různě se lišících podobách na území celého Řecka. Říká se mu také rychlé chassapiko, což byl původně tanec řezníků z oblasti Malé Asie. Když byli po řecko-turecké válce v letech 1919-22 Řekové odsunuti z oblasti Smyrny (dnes turecký Izmir), rozšířil se tento tanec v různých variantách po celé zemi.
  → Např. píseň Ola Kala z CD V rytmu řeckého tance nebo píseň Dirlada z CD Řecké prázdniny
  → Učí se v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Eche jia panajia (chassaposerviko se střídáním rychlého a pomalého tempa)
  Chromatista tsourapia, garsilama – V byzantské době byl původně jako válečný tanec. Následně jeho podbu ovlivnili Turci. V současné době se tančí v mnoha variantách a stylech, oblíbený je i jako tanec svatební.
  → Např. píseň Taka taka z CD V rytmu řeckého tance
  → Učí se v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Tik (omal Trapezountas) – Tanec z oblasti Pontu charakteristický těsným postavením tanečníků a ráznými pohyby paží. Stejně jako další tance z této oblasti se odlišuje od jiných řeckých tanců. Vzhledem k tomu, že Pontos byl po dlouhá staletí relativně izolovaný od pevninského Řecka, udržovala se zde svébytná kultura ovlivněná polohou na hranicích země. To se projevilo i ve zdejších tancích, které byly převážně tanci válečnými a tančily se jako příprava na bitvu, příp. měly rituální charakter. Typické pro mnohé tance z oblasti Pontu je potřásání rameny i celým tělem, které se však dnes při běžném tanci již příliš neobjevuje. Tik se tančí jako tanec kolový, ale pouze s nepatrným pohybem do strany. Tanec má několik různě obtížných variant (tik monon, tik diplon, tik tromachton).
  → Např. píseň Magdalena, Madalio z CD V rytmu řeckého tance
  → Učí se v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Di-pat – Di-pat znamená dva kroky, ovšem v tanci je jich samozřejmě víc. Typický je způsob držení (tanečníci jsou do sebe zavěšeni) a pohyb je prakticky na místě. Je důležité, aby se tanečníci pohybovali jednotně, úloha vedoucího tanečníka není tak významná jako v jiných tancích. Je to tanec vážný, dá se říct vznešený, jak odpovídá jeho starobylému původu, předvádí se často při různých slavnostech, ale když se tančí na rychlejší, moderní melodie, získává úplně nový charakter.
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Tzamikos -Tsamiko pochází z oblasti Epiru a je to původně vysloveně mužský tanec, který tančili pastevci. V období řecké revoluce v r. 1821, když byli mnozí bojovníci za osvobození z turecké nadvlády nuceni opustit své domovy, se rozšířil do dalších oblastí a dnes se tančí po celém Řecku. O původu jeho názvu existují dvě verze. Podle jedné se odvozuje od oblasti Tsamouria (Tsames) v Epiru, podle druhé od součásti výstroje revolucionářů, kteří tsamiko tančili jako přípravu na bitvu. Název kleftikos se pak vztahuje ke „kleftům“, bojovníkům proti Turkům. Celý tanec je výrazem odvahy, statečnosti a touhy po vítězství, což se projevuje i v hrdém postoji dnešních tanečníků. A pokud se tančí „po mužsku“ je to i důkladné cvičení (během jednoho tance cca 15 dřepů). Pro jiné verze (stejně jako u mnoha jiných tanců i u tsamika existují různé varianty) je charakteristická významná úloha prvního tanečníka, dříve většinou velitele, který dělá různé poskoky, otočky, výkopy apod.
  → Např. píseň Tu andra tu pola vari z CD V rytmu řeckého tance
  → Učí se v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Tzamiko lidové
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Zonaradikos – Při tomto thráckém tanci je držení křížem za pásky (zónes).
  Bajduška, baiduska, Pajduska – Celý tanec tvoří série poskoků, které mohou být doprovázeny i pohyby rukou. Baiduska se tančí v různých variantách i v Makedonii, a to nejen v části řecké, ale i makedonské, stejně jako třeba v Moldávii, Bulharsku nebo Rumunsku a Turecku. Stejně jako není jasný původ tance, není jasný ani původ jeho názvu, zda je turecký, slovanský nebo řecký.
 • Jikna – Tanec z oblasti Thrákie se dnes tančí muži i ženy jako svatební tanec. Jméno je zřejmě odvozeno od slova kna, což je pravděpodobně označení pro lak, kterým si ženy lakovaly nehty. Během tance se střídají dvě krokové variace s charakteristickými houpavými pohyby paží. Koordinace pohybů rukou a nohou je u tohoto tance asi největším problémem.
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Kotsari, kočarí – Tanečníci se drží za ramena. Typický je pohyb patou (kots). Původem je z oblasti Kars v Pontu a patří mezi nejoblíbenější tance na lidových zábavách.
 • Fysuni– Tanec pochází z Epiru z oblasti města Preveza a jeho název připomíná vítr, který v tomhle kraji často vane (fisao znamená foukat). Je to dynamický tanec, při němž se stále mění směr pohybu, stejně jako se často mění směr větru.
 • Choros sta tria – Tanec z oblasti Epiru, který se tančí rovněž v Thesálii a Makedonii a je populární po celém pevninském Řecku. Tanečníci se drží za ruce, ale paže jsou spuštěné dolů.
 • Choros sta dyo – Pomalý tanec z oblasti Epiru s nezvyklým našlapováním na paty.
 • Ikariotikos – Tanec pochází z ostrova Ikaria a má dvě části, pomalejší a rychlejší. Tanečníci se drží za ramena.
 • Karaguna – Při tomto starém thesalském tanci pojmenovaném podle ženského kroje tanečníci střídají různé variace kroků.
 • Koftos – Tanec z oblasti pevninského Řecka, který vychází ze syrtového kroku. Jeho název znamená „řezat, sekat“ a je spojen s krátkými pauzami v hudbě, jimž odpovídá i zastavení pohybu tanečníků a rázné mávnutí pažemi spolu s výkřikem „hej“, jehož intenzita se většinou v průběhu tance stupňuje.
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Kalamatianos – Jeden z nejznámějších řeckých tanců. Tančí se v kruhu proti směru hodinových ručiček, tanečníci se drží za ruce, popř. za kapesník, jedná-li se o variantu s prvky složitějších tanečních kreací. Typických je 10 kroků proti směru hodinových ručiček a dva kroky ve směru hodinových ručiček.
 • Kastrinos – Pochází z thrácké oblasti Kavaklí a tančí se jako tanec smíšený a ruce jsou při něm dole.
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Pentozalis – Původem krétský tanec. Název je odvozen od číslovky pět (pente), tedy od pěti základních kroků, jejichž tempo se velice zvyšuje. Tanečníci se drží za ramena kromě prvního (s druhým se drží za ruce), protože ten zapojuje do tance prvky akrobacie. Jakmile první dokončí svou část, řada se přeruší a tanec opět začíná od velice pomalého tempa po velice rychlé od druhého, nyní už prvního tanečníka.
 • Tsifteteli– Tanec vychází částečně z břišního tance a z hudebního stylu rebetiko.
 • Menousis– Tanec dostal jméno dle epické písničky „O Menusis“, která vypráví příběh o žárlivém muži jménem Menusis. Tanečníci se drží za ramena.
 • O jiatros – Tanec pojmenovaný po písničce o doktorovi (jiatros), který je volán k mladíkovi, který je nemocný nešťastnou láskou. Tanec má dvě krokové variace, které se v tanci střídají.
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Gaida– Název je odvozen od hudebního nástroje gáida (dudy). Základní krok tohoto makedonského tance je jednoduchý, ale muži jej během tance doplňují o poměrně složité variace.
 • Sousta– Tanec původem z Kypru a Kréty má v sobě prvky smyslnosti. Tančí dvojice mužů a dvojice žen, které tancují poměrně složité variace. Ostatní tanečníci v řadě je následují.
 • Sfarlis– Tento tanec se tančí v oblasti Thrakie, Thessalie i Romelie. Střídá se při něm pohyb po obvodu kruhu s pohybem do středu kruhu, který je doplněn podupáváním.
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Ruga – Název tance je odvozen od stejnojmenné písně. Jedná se o veselý, lehce provokativní tanec. Tančí jej buď ženy ve dvojicích s muži nebo jen ženy v řadě za sebou.
 • Patima
 • Militsa
 • Sichtir – Velice rychlý svižný thrácký tanec, který bývá obvykle tančen na závěr a při kterém tanečníci musí budit zbytky svých sil.
 • Omal – Tento pontský tanec má hned několik podob a různých hudebních doprovodů. Slovo omál se dá přeložit jako rovný.
 • Zervodexios – Thrácký tanec, který se tančí doleva (zervós = levý).
 • Tsakonikos – Patří mezi nejstarší řecké tance a pochází z poloostrova Peloponés. Tanečníci stojí blízko u sebe, drží se propletenýma a pokrčenýma rukama v řadě za sebou. Při tanci se střídají dvě krokové variace a taneční řetěz se může libovolně kroutit.
 • Tsestos – Jedná se původně o mužský tanec z Thrákie, dnes se tancuje jako smíšený, přičemž muži se během tance od žen oddělí před řadu a tančí další variace při křížovém držení.
 • Pyrgousikos – Tanec pochází z ostrova Chios a původně dával chlapcům a dívkám možnost bližšího kontaktu. Tančí se ve trojicích. Kroky vedou jednotlivé trojice tak, že se vzájemně přibližují a zase vzdalují.
  → Může se učit také v rámci kurzu řeckých tanců pro začátečníky
 • Raikos
 • Bogdano
 • Kinijitos – Jedná se spíše o dětskou hru. Tanečníci se drží za volně spuštěné ruce a tančí střídavě na obě strany za stále se zrychlujíc tempa.
 • Leventikos (pušeno) – Kroky toho původem makedonského smíšeného tance se v současnosti liší podle regionu, ve kterém se tančí.
 • Tai tai
 • Tamsara – Základem je tanec Dipat a hudba Tamsary. Tančí se především v oblasti Matsúka a Trapezúnda.
 • Empate agoria sto choro – V řetězu tanečníků se nejprve řadí muži dle věku a následují ženy řazené také dle věku od nejmladší generace po starší. Tančí se blízko u sebe a tanečníci se drží v loktech.
 • Kori Eleni (eleno mome) – Makedonský smíšený tanec, při němž se často střídají směry či strany.
 • Ez Vasilis (vánoční) – Tanec se tančí v předvečer Nového roku a má symbolizovat cestu ke svatému Vasilisovi. V tanci se střídá několik krokových variací. Tanečníci se drží za pásek tanečníka před sebou a v levé ruce mají lucerničku. Vůdce má v ruce hůl.
 • Tikfesko – Makedonský tanec, který tančí ženy i muži zvlášť a v jednotlivých svých řadách se vzájemně proplétají.
 • Zeimbekikos – Vychází z hudebního stylu rebetiko a jednalo se veskrze o mužský tanec. Pokud jej tancovaly ženy, jednalo se o prostitutky. Dnes se tanec tančí i smíšeně. Jedná se pouze o improvizaci a fantazii tanečníka.

TOPOGRAFIE TANCŮ

Region Oblast Tanec
Dodekany Karpathos Antipatitis, Pano Choros, Sousta, Zervos
Dodekany Rhodos Ballos, Gaidanaki, Issios, Pidiktos, Sousta, Sperveri, Syrtos
Dodekany Kalymnos Issios, Michanikos, Syrtos
Dodekany Simi Sousta
Dodekany Patmos Stavrotos
Dodekany Kassos Zervos
Kréta Lassithi Agaliastos Agaliastos, Chaniotikos Syrtos,
Kréta Ierapetra Priniotis/Prinianos
Kréta Heraklion Irakliotika Pendozalia, Kastrinos/Malevisiotikos, Pendozali
Kréta Rethymnon Rethymniotika Pendozalia, Siganos, Sousta, Zervodexos
Sporady Skiathos Kamara Skiathou
Sporady Skiros Syrtos
Ostrovy Egejského moře Chios Chiotikos, Pyrgousikos
Ostrovy Egejského moře Ikaria Ikariotikos, Ikariotikos Rahes
Ostrovy Egejského moře Samos Kalamatianos, Karavitikos, Koursarikos, Plataniotiko Syrtos, Sousta, Syrtos
Ostrovy Egejského moře Limnos Kechagiadikos, Patima, Tsimandriana Koritsia/Bros-Piso
Ostrovy Egejského moře Lesbos Olmaz, Zembekiko/Aptaliko
Thessaloniki Vlachi Beratis, Karagouna
Thessaloniki Argithea Klistos, Koftos Argythea
Thessaloniki Pilion Pilioritikos, Sta Tria Sta Tria
Thessaloniki Thessaloniki Syrtos Pyleas, Tai Tai
Thessaloniki Grevena/Vlachi Tasia, Triandafilaki Kokkino, Tsamiko (ženy)
Epirus Vlachi Antipera
Epirus Tsitsa Arapikos
Epirus Pogoni Beratis
Epirus Tsitsa Berbis, Boulonasena, Dontia Pikna
Epirus Polygiros Menoussis, O Giatros
Jónské ostrovy Zakynthos Levantinikos
Jónské ostrovy Lefkada Milia Milia,O Giannis o Marathianos
Jónské ostrovy Kerkyra Rouga
Jónské ostrovy Kefalonia Syrto-Ballos Syrto-Ballos
Thrákie Soufli Karsilamas, Syrtos Thrakis, Zervos
Thrákie Karoti Koftos Syrtos
Kyklady Naxos Ballos Ballos
Kyklady Amorgos Sousta
Kyklady Naxos Syrtos
Kyklady Paros Syrtos, Vourgariko
Peloponés Arachova Karyatidon, Karyatidon, Stavrotos
Peloponés Arkadia Tsamiko
Makedonie Alexandria Gaida
Makedonie Grevena Gaida
Makedonie Florina Gaida, Leventikos, Souleiman, Zarakas
Makedonie Sarakatsani Syrtos der Sarakatsani, Syrtos Makedonias